ประวัติอาจารย์ ปฏิทินการทำงานของอาจารย์ ตารางสอนอาจารย์
       
       
       
  แนวการสอน            แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   Lab01 เฉลย Lab01 เฉลยแบบทดสอบที่ 1  
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2   Lab02 เฉลย Lab02 เฉลยแบบทดสอบที่ 2  
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 3   Lab03 เฉลย Lab03 เฉลยแบบทดสอบที่ 3  
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 4   Lab04 เฉลย Lab04    
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 5   Lab05 เฉลย Lab05    
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 6   Lab06 เฉลย Lab06 เฉลยแบบทดสอบที่ 6  
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 7   Lab07 เฉลย Lab07    
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 8        
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 9        
  เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 10        
     
  หัวข้อรายงาน