ชื่อโครงการ
โครงการอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนและการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เป้าหมาย

พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และนำหลักสูตรไปใช้จัดสอนและจัดกิจกรรม ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน
2. เพื่อพัฒนาการทำสื่อการเรียนการสอนของครูระดับมัธยมศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย(กรณีอบรม/สัมมนา)
3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน

ตัวชี้วัดของโครงการ

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยการร้อยละ 80
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80