เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
 
 
 
 
       
 
 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
แนวการสอนรหัสวิชา 4000115Z  ชื่อวิชา(ไทย) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ชื่อวิชา(อังกฤษ) Information Technology for Study Skill  หน่วยกิต 3(2-2-5)
       
     

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้จากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งให้บริการสารสนเทศ ระบบจัดเก็บ และค้นคืนสารสนเทศ การใช้งานและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดทำรายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อสังคมได้
2. ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การประมวลข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. ใช้โปรแกรมระบบและประยุกต์ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้เหมาะสม
4. มีความรู้เรื่องการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาและการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
6. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ รู้จักแหล่งสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาของตนเอง
7. สามารถสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต
8. สามารถนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของแบบรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน

 
ลำดับที่
เนื้อหาการเรียนรู้
สไลด์ประกอบการเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท
1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 1
2
  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2
3
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 3
4
  อินเทอร์เน็ต
บทที่ 4
5
  การสืบค้นข้อมูล
บทที่ 5
6
  การใช้งาน Microsoft Office Word 2010
โปรแกรม Microsoft Word 2010
บทที่ 6
7
  การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010
โปรแกรม Microsoft Excel 2010
บทที่ 7
8
  จริยธรรมและความปลอดภัย
บทที่ 8
9
<< สอบกลางภาค Midterm >>
  
 
 
เกณฑ์การวัดผล คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน                   ร้อยละ     50
- การเข้าเรียนและการแต่งกาย ร้อยละ        5
- แบบฝึกหัด ร้อยละ      25
- สอบกลางภาคเรียน ร้อยละ      20
 
เกณฑ์การประเมินผล  อิงเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ระดับคะแนน
เกรด
ระดับคะแนน
เกรด
                   80 - 100
A
                   60 - 64
C
                   75 - 79
B+
                   55 - 59
D+
                   70 - 74
B
                   50 - 54
D
                   65 - 69
C+
                    0 - 49
F
 

 

**หมายเหตุ : แนวการสอนนี้ใช้สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557

 

เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
Copyright©2012 Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.
Design by Aj.Kachane Sonklin