เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
 
 
 
 
       
 ดู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  ที่ทำงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาคาร 8 ห้อง 821
  โทรศัพท์ :  โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1303
  โทรสาร :  โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1312
  Email :  chane54@gmail.com
     

เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
Copyright©2012 Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.
Design by Aj.Kachane Sonklin