เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
 
 
 
 
       
 

  ชื่อ       :  คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
  ภูมิลำเนา            จังหวัดพิษณุโลก
  ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   :  ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ตำแหน่ง :  อาจารย์
  ที่ทำงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
Copyright©2012 Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.
Design by Aj.Kachane Sonklin