เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
 
 
 
 
       
 
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2557  
 
4000115Z เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Technogoly for Study Skill)  
     
     
 
 
  ประกาศ
   
 
   
     

 

 
 
 
 

gds
ตารางสอน
ตารางการทำงาน

gds
ตารางเรียน/ตาราง LAB
โครงงานนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบตารางสอบ
กองบริการการศึกษา

gds
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
  คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 

เว็บไซต์ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น --> Information Technology
Copyright©2012 Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.
Design by Aj.Kachane Sonklin