ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
15
Dec

หลักสูตร Comsci

Written by Administrator on 15 December 2011.

alt ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Bachelor  of Science  Program  in Computer Science            

alt ชื่อปริญญา

    alt ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) Bachelor  of  Science ( Computer Science)

    alt ชื่อย่อ   
       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.S.  (Computer Science)

alt ปรัชญาของหลักสูตร          

     รู้จักคิด วิจัย ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

alt วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    1.  สามารถประกอบอาชีพทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบเครือข่าย และอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.  มีความรู้และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับการศึกษาในระดับต่อไป 
    3.  สามารถวิจัยสร้างสรรค์งานด้านคอมพิวเตอร์ และแสวงหาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์
หลักสูตร Comsci

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000