ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
15
Dec

Lecturer Information Technology

Written by Administrator on 15 December 2011.

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์จำรูญ จันทร์กุญชร
อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ
อาจารย์ นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
อาจารย์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
Lecturer Information Technology

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000