ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
31
May

แผนการเรียน Comsci

Written by Administrator on 31 May 2012.

ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมายเหตุ
 1/2554  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4121105A  จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  3(3-0)
 วิชาเฉพาะ (แกน)  4011101A  ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0)
 4021103A  เคมีเบื้องต้น  3(3-0)
 4000113A  ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  2(2-0)
 4011102A  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  1(0-2)
 4021104A  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น  1(0-2)
 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา  2500109Z  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0)
 พฐ.วิทย์-คณิต  4000115Z  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(2-2)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/2554  19/22
 2/2554  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4121305A  หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2)
 4121204A  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2)
 วิชาเฉพาะ (แกน)  4031110A  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น  1(0-2)
 4031109A  ชีววิทยาเบื้องต้น  3(3-0)
 4091112A  คณิตศาสตร์เบื้องต้น  4(4-0)
 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา  2500107Z  การพัฒนาทักษะชีวิต  3(2-2)
 1500107Z  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2554  20/24
 1/2555  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4121306A  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2)
 4123708A  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2)
 4122207A  ดีสครีตและโครงสร้าง  3(2-2)
 4122205A  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(2-2)
 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา  1500109Z  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  3(3-0)
 1500106Z  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/2555  18/23
 2/2555  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4123404A  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3(2-2)
 4123506A  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2)
 เฉพาะด้าน(เลือก)  4122206A  ระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2)
 เลือกเสรี  0000002  เลือกเสรี  2(2-0)
 พฐ.วิชาชีพ(เลือก)  3563115A  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0)
 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา  5500101Z  เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา  3(2-2)
 2500105Z  ท้องถิ่นของเรา  3(2-2)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2555  20/25
 1/2556  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4122208A  ทฤษฎีคำนวณ  3(2-2)
 4123710A  สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(2-2)
 4123709A  การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้  3(2-2)
 เฉพาะด้าน(เลือก)  4124606A  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ  3(2-2)
 เลือกเสรี  0000003  เลือกเสรี  2(2-0)
 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา  1500103Z  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้  3(3-0)
 พฐ.วิทย์-คณิต  4000109Z  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  3(2-2)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/2556  20/25
 2/2556  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4124909A  การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  2(90)
 4123904A  ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ  3(2-2)
 เฉพาะด้าน(เลือก)  4124303A  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  3(2-2)
 4123307A  การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ  3(2-2)
 4124703A  การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2)
 เลือกเสรี  0000001  เลือกเสรี  2(2-0)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2556  16/108
 1/2557  เฉพาะด้าน(บังคับ)  4123905A  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และ  1(0-2)
 4124910A  การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  4(180)
 1554603A  ภาษาอังกฤษสำหรับสารสนเทศ  3(3-0)
 เฉพาะด้าน(เลือก)  4124202A  การประมวลผลภาพ  3(2-2)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/2557  11/189
 2/2557  วิชาชีพ (บังคับ)  4124802A  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอ  5(450)
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2557  5/450
รวม   129 นก.
แผนการเรียน Comsci

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000