ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
10
Dec

Lecturer Mathematics

Written by Administrator on 10 December 2011.

ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์
ผศ.ไชยยา แซ่ยับ
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง
ผศ.แฉล้ม วชิรพันธุ์สกุล
อาจารย์ ดร. สะอาด อยู่เย็น
ผศ.ยุทธชัย มิ่งขวัญ
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี
อาจารย์ดิเรก บัวหลวง
อาจารย์พัชรี มณีรัตน์
อาจารย์นราวดี นวลสะอาด
อาจารย์วรินทร์สินี วัฒนพาณิช
Lecturer Mathematics

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000